Welcome To Forestry South Africa
Wednesday, October 23, 2019

click here to see
all logo's

November : Agri SA Media Release – Clarification from Minister of Labour on sectoral determination for agriculture review

previous page
30 November, 2012

AGRI SA MEDIA RELEASE - CLARIFICATION FROM MINISTER OF LABOUR ON SECTORAL DETERMINATION FOR AGRICULTURE REVIEW

Please find hereunder the abovementioned.   


What is not mentioned specifically but what has been reported is that the implementation date for any revised sectoral determination will be 1st March 2013FSA is monitoring the situation closely as any changes to the agricultural sectoral determination will affect our own.

Roger Godsmark
Operations Director
Forestry South Africa
Tel :+27 33 346 0344
Fax: +27 33 346 0399
E-mail: forest@global.co.za


Agri SA  

Mediaverklaring / Media Release   

 Privaatsak / Private Bag X 180 Centurion 0046, Tel +27+12 643 3400, Faks/ Fax +27+12 663 3178

28 November 2012

AGRI SA WELCOMES CLARIFICATION BY MINISTER OLIPHANT

Agri SA welcomes Minister Mildred Oliphant's clarification of the legal process that applies to the review of agriculture's sectoral determination, of which minimum wages are an important element. It was clear from the outset that 4 December 2012, put forward by certain individuals and groups for the completion of a review of the determination, was both illegal and unattainable. Her view that legal processes and time lines should be adhered to and that violence and criminal behaviour will not be tolerated, show leadership that should be welcomed, given prevailing circumstances. Agri SA will nevertheless participate with the necessary diligence and urgency in the review process by submitting appropriate inputs to the Employment Conditions Commission for consideration by the minister.

Enquiries:
Mr Johannes Möller, President Agri SA, 082 647 8481
Mr Anton Rabe, Chairperson of Agri SA's Labour Committee, 083 453 3422
Mr Hans van der Merwe, Executive Director Agri SA, 082 388 0001
Mrs Elize van der Westhuizen, Human Resources Manager, Agri SA, 082 388 0003

Agri SA verwelkom opklaring deur Minister Oliphant

Agri SA verwelkom Minister Mildred Oliphant se opklaring van die wetlike proses wat van toepassing is met die hersiening van landbou se sektorale vasstelling, waarvan minimum lone ‘n belangrike element is.  Dit was van meet af duidelik dat 4 Desember 2012, wat sekere individue en groeperinge voorgehou het vir die afhandeling van ‘n hersiening van die vasstelling, beide onwettig en onhaalbaar is.  Haar standpunt dat by wetlike prosesse en tydskale gehou moet word en dat geweld en misdadige optrede nie geduld sal word nie, toon leierskap wat in hierdie omstandighede verwelkom word.  Agri SA sal nogtans met die nodige erns en dringendheid aan die hersieningsproses deelneem deur toepaslike insette aan die Diensvoorwaardekommissie vir oorweging voor te lê, alvorens die minister ‘n besluit daaromtrent neem.

Navrae:
Mnr Johannes Möller, President Agri SA, 082 647 8481
Mnr Anton Rabe, Voorsitter van Agri SA se Arbeids- en Maatskaplike Beleidskomitee, 083 453 3422
Mnr Hans van der Merwe, Uitvoerende Direkteur Agri SA, 082 388 0001
Mev Elize van der Westhuizen, Senior Bestuurder:  Arbeidsverhoudinge, Agri SA, 082 388 0003

__________________________________________________

 
Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat:  Korporatiewe Skakeling  / Issued by Agri SA, Directorate:  Corporate Liaison

Groete / Kind regards

Anneke Roux

Persoonlike Assistent:  Direkteure:  Natuurlike Hulpbronne & Korporatiewe Skakeling / Personal Assistant:  Directors: Natural Resources & Corporate Liaison

Tel: +27 (0) 12 643 3406
Fax: +27 (0) 86 6830157
E-mail:  anneke@agrisa.co.za

 

Inkwazi Building, Block A, 1249 Embankment Road, Zwartkop X7
P Bag X180, Centurion, 0046, South Africa •Tel / Phone: +27 (0)12 643 3400
Webtuiste / Website: www.agrisa.co.za

Tuiste van die Suid-Afrikaanse Boer

Home of the South African Farmer
click here to see
all logo's